e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

病從口入 bệnh tòng khẩu nhập
♦Đau ốm theo miệng mà vào, ý nói ăn uống không giữ gìn mà sinh bệnh. ◇Thái bình ngự lãm : Bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất , (Quyển tam lục thất dẫn Tấn, Phó Huyền "Khẩu minh" "").