e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

病入皋肓 bệnh nhập cao hoang
♦Bệnh đến lúc nguy ngập, không chữa trị được nữa.