e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

病人 bệnh nhân
♦Người đau yếu, người bệnh. ◇Tuân Tử : Lương y chi môn đa bệnh nhân (Pháp hành ) Ở cửa thầy thuốc giỏi thì có nhiều người bệnh. ★Tương phản: y sanh .