e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

球體 cầu thể
♦Khối cầu, hình cầu. ◎Như: địa cầu bổn thân tức thị thỏa viên hình cầu thể .