e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

煩惱 phiền não
♦(Thuật ngữ Phật giáo) Mê hoặc không giác ngộ. § Bao gồm tham, sân, si... làm nhiễu loạn thân tâm, sinh ra các thứ khổ sở, là nguyên nhân của luân hồi.
♦Buồn bực, phiền muộn. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Huyền đức tự một liễu Cam phu nhân, trú dạ phiền não , (Đệ ngũ tứ hồi).
♦Sự lo nghĩ, bận tâm.
♦Quấy rầy, phiền nhiễu.