e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

漸至佳境 tiệm chí giai cảnh
♦§ Ông Cố Khải Chi mỗi khi ăn mía thì ăn từ ngọn tới gốc và nói rằng tiệm chí giai cảnh dần dần vào cảnh thú. Vì thế nên sự gì bởi khổ mà đến sướng gọi là giá cảnh . Cũng có nghĩa như giai cảnh .