e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

永別 vĩnh biệt
♦Vĩnh viễn li biệt. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Đáo liễu thiên minh, khốc đối Mạnh Nghi đạo: Tòng thử vĩnh biệt hĩ! , : (Quyển thập thất).
♦Chỉ tử biệt. ◇Ngô Thừa Ân : Nhĩ thì bất dĩ vi hận, ý dĩ vi tha nhật khả thù, khởi tri toại vi vĩnh biệt da? , , ? (Tế Chi Sơn tiên sanh văn ).