e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

正案 chánh án
♦Đơn danh thẩm định chính thức.
♦Án kiện chính thức. ◇Lão tàn du kí : (Bạch Công) hựu hướng Tử Cẩn đạo: Thử khắc chánh án dĩ hoàn, khả dĩ sai cá nhân nã ngã môn lưỡng cá danh phiến, thỉnh Thiết Công tiến lai tọa tọa bãi (): , , (Đệ thập bát hồi).