e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

條件 điều kiện
♦Yêu cầu, các hạng mục đúng theo tiêu chuẩn. ◎Như: tha các phương diện đích điều kiện đô ngận bất thác, khả dĩ kiên thử trọng nhậm , .