e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

案牒 án điệp
♦Sách phả tra duyệt tông thất (dòng họ xa gần).
♦Giấy tờ văn thư việc quan.