e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

案件 án kiện
♦Những việc kiện tụng. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Kim nhật xuất môn, hệ phụng sai hạ hương tra bạn án kiện , (Đệ nhị hồi).
♦Phiếm chỉ sự kiện. ◇Lỗ Tấn : Đãn thị, đãi đáo tố liễu "Các chủng quyên ban" hòa "Đăng long thuật thập di" dĩ hậu, giá án kiện khả tựu náo đại liễu , , (Chuẩn phong nguyệt đàm , Hậu kí ).