e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

案事 án sự
♦Khảo xét sự tình. ◇Hậu Hán Thư : Kim tịch Tô Nhụ Văn dữ cố nhân ẩm giả, tư ân dã; minh nhật Kí Châu thứ sử án sự giả, công pháp dã , ; , (Tô Chương truyện ).
♦Làm việc, biện sự. ◇Hậu Hán Thư : Thì chiếu tứ hàng Hồ tử kiêm, thượng thư án sự, ngộ dĩ thập vi bách , , (Chung Li Ý truyện ).