e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

本職 bổn chức
♦Chức vụ nguyên nhậm. ★Tương phản: kiêm chức . ◇Tống Thư : Thính hoàn bổn chức (Cố Sâm truyện ) Đợi trở về nguyên chức.
♦Chức vụ của mình phụ trách. ◎Như: đại gia đô ứng tố hảo bổn chức công tác mọi người đều nên làm tròn công việc trong chức vụ của mình.