e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

本朝 bổn triều
♦Ngày xưa coi triều đình là căn cơ của nước, nên gọi triều đình là bổn triều . ◇Mạnh Tử : Lập hồ nhân chi bổn triều, nhi đạo bất hành, sỉ dã , , (Vạn Chương hạ ).
♦Thời quân chủ gọi triều đại của mình là bổn triều .
♦Dưới đời Hán, thuộc quan quận thú gọi quận trị của mình là bổn triều .
♦Chỉ triều vua mà mình đã từng nhậm chức.