e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

暴苛 bạo hà
♦Tàn bạo hà khắc.