e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

暴病 bạo bệnh
♦Đột nhiên phát bệnh. Cũng chỉ bệnh nặng xảy đến bất ngờ. ◇Sử Kí : Tử Tứ nộ, sử trù nhân dược sát Li Công, phó chư hầu viết: Li Công bạo bệnh tốt , 使, : (Trịnh thế gia ).