e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

改都 cải đô
♦Dời đô, thiên đô.