e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

改邪歸正 cải tà quy chánh
♦Sửa đổi lỗi lầm, bỏ đường tà về với đường chánh. ◇Thất quốc Xuân Thu bình thoại : Vọng đại vương cải tà quy chánh, tựu hữu đạo nhi khử vô đạo, tắc bang quốc chi hạnh , , (Quyển thượng).