e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

操練 thao luyện
♦Huấn luyện, tập luyện. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thử thì Khổng Minh bệnh hảo đa thì, mỗi nhật thao luyện nhân mã, tập học bát trận chi pháp, tận giai tinh thục , , , (Đệ cửu thập cửu hồi) Bấy giờ Khổng Minh bệnh khỏe đã lâu, hằng ngày luyện tập quân mã, dạy phép bát trận, đều đã tinh thục cả.
♦Học tập.