e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

拜謝 bái tạ
♦Quỳ lạy bày tỏ cảm ơn. ◇Sử Kí : Hạng Vương viết: "Tráng sĩ, tứ chi chi tửu." Tắc dữ đẩu chi tửu. Khoái bái tạ, khởi, lập nhi ẩm chi : ", ." . , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Hạng Vương nói: "Tráng sĩ, ban cho tráng sĩ chén rượu." Liền đưa cho một chén rượu. (Phàn) Khoái lạy tạ, rồi đứng dậy mà uống.