e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

拜職 bái chức
♦Phong chức quan. ◇Bắc sử : Mỗi Lạc trung quý nhân bái chức, đa bằng Thiệu vi tạ chương biểu , (Hình Thiệu truyện ) Thường khi quý nhân ở Lạc Dương được phong chức quan, phần nhiều nhờ Hình Thiệu làm biểu tạ ơn.