e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

所為 sở vi
♦Cử động, hành vi. ◎Như: tha tại ngoại sở vi dữ ngã vô quan .
♦Nguyên nhân, sở dĩ. ◎Như: sở vi hà sự? ?