e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

慈善 từ thiện
♦Nhân từ và tốt lành. ◇Ngụy thư : Quang khoan hòa từ thiện, bất ngỗ ư vật, tiến thối trầm phù, tự đắc nhi dĩ , , 退, (Thôi Quang truyện ).