e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

愛友 ái hữu
♦Chỉ anh em thân ái. ◇Nhan thị gia huấn : Huynh đệ tam nhân đặc tương ái hữu (Huynh đệ ) Anh em ba người rất là thương yêu nhau.
♦Bạn bè có giao tình thâm hậu. ◇Thủy hử truyện : Cận gian hữu cá ái hữu, hòa túc hạ diệc thị cựu giao , (Đệ ngũ thập nhất hồi) Gần đây có người bạn thân, cùng với túc hạ cũng là chỗ quen biết cũ.