e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

恭惟 cung duy
♦Kính nhớ, khiêm từ đối với bậc trên. § Cũng viết là cung duy . ◎Như: cung duy cúc dưỡng .
♦Xưng tụng, bợ đỡ.