e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

強調 cường điệu
♦Nhấn mạnh điều muốn nói (sự vật, ý niệm), làm cho người ta chú ý hoặc tin theo. ◇Chu Tự Thanh : Thường thính nhân thuyết "Ngã môn yếu minh bạch sự thật đích chân tướng." Kí thuyết "sự thật", hựu thuyết "chân tướng", điệp sàng giá ốc, chánh thị cường điệu đích biểu hiện "." "", "", , 調 (Luận lão thật thoại ).