e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

引決 dẫn quyết
♦Tự sát. ◇Tư Mã Thiên : Cập tội chí võng gia, bất năng dẫn quyết tự tài , (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư ).
♦Phân xử, quyết đoán. ◇Đào Tông Nghi : Hữu tượng nhân trình hạn kê vi, án cụ, lại thỉnh dẫn quyết , , (Nam thôn xuyết canh lục , Tượng quan nhân từ ).