e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

崑岡 côn cương
♦Tức là núi Côn Lôn . ◇Thư Kinh : Hỏa viêm Côn Cương, ngọc thạch câu phần , (Dận chinh ).
♦Tên khác của Thục Cương , ở tỉnh Giang Tô.