e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

崑山 côn sơn
♦Tên núi: (1) Ở tỉnh Giang Tô, phía tây bắc huyện Tùng Giang. (2) Tức núi Mã Yên , thuộc tỉnh Giang Tô. (3) Tên gọi tắt núi Côn Lôn .