e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

宮調 cung điệu
♦Gọi chung các điệu nhạc khúc cổ.