e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

宮庭 cung đình
♦Chỗ vua ở và làm việc triều chính. § Cũng như cung điện 殿. ◇Thất quốc Xuân Thu bình thoại : Cung đình hóa vi hoang thảo địa, Lục thị tam nhai kim dã doanh , (Quyển thượng) Cung đình hóa thành đất cỏ hoang, Sáu chợ ba đường lớn bây giờ cánh đồng cũng chiếm đóng cả.
♦Phiếm chỉ phòng ốc. Tỉ dụ phạm vi. ◇Tuân Tử : Thị quân tử chi sở dĩ sính chí ý ư đàn vũ, cung đình dã , (Nho hiệu ).