e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

護喪 hộ tang
♦Chủ trì lo liệu việc tang. ◇Hán Thư : (Hoắc) Quang hoăng, thượng cập hoàng thái hậu thân lâm Quang tang. Thái trung đại phu Nhậm Tuyên dữ thị ngự sử ngũ nhân trì tiết hộ tang sự , . (Hoắc Quang truyện ). 
♦Người đứng đầu lo liệu việc tang. ◇: Tư Mã Thị《Thư nghi》: "Hộ tang, dĩ gia trưởng hoặc tử tôn năng cán sự tri lễ giả nhất nhân vi chi", chủ nhân vị thành phục, tắc hộ tang vi xuất kiến tân; tân nhập lỗi, hộ tang xuất nghênh; ấp nhi xuất, hộ tang vị chi tống 》: ", ", , ; , ; , (Thông tục biên , Nghi tiết ).
♦Hộ tống linh cữu đem chôn. ◇Vương An Thạch : Vũ Khang Công hoăng, thiên tử mệnh công thừa dịch hộ tang quy kinh sư , (Lỗ quốc công tặng thái úy ).