e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

廟堂 miếu đường
♦Điện đường của thái miếu, tức là miếu thờ tổ của vua. ◇Luận Ngữ : Tử nhập thái miếu, mỗi sự vấn , (Bát dật ) Khổng tử vào thái miếu (miếu thờ Chu công ở nước Lỗ), thấy gì cũng hỏi. § Hỏi từng chút cho biết kĩ, đó là thái độ kính cẩn, đó là lễ.
♦Triều đình. Chỉ điện đường chỗ vua tiếp thụ triều kiến, nghị luận chính sự. ◇Phạm Trọng Yêm : Cư miếu đường chi cao, tắc ưu kì dân; xử giang hồ chi viễn, tắc ưu kì quân , ; , (Nhạc Dương Lâu kí ) Giữ ngôi cao tại triều đình thì lo cho dân; khi ở chốn giang hồ xa xôi, thì lo cho vua.
♦Triều đình. Mượn chỉ chính phủ trung ương trong chế độ quân chủ. ◇Trần Nhữ Nguyên : Bách tính ngao ngao khổ hoành chinh, miếu đường thùy phục vấn thương sanh , (Kim Liên kí , Cấu hấn ).
♦Triều đình. Chỉ vua. ◇Hầu Phương Vực : Đại thần, thiên tử chi cổ quăng dã, nhi chu tuế bất đắc nhất kiến. Ngẫu hữu triệu mệnh, tắc quỵ bái duy nặc, san hô nhi thối, bất đắc nhất ngôn (...) miếu đường quả hà tự nhi ngộ tai? , , . , , 退, (...)? (Hoạn quan luận ).
♦Thái miếu và minh đường. § Ghi chú: miếu là chỗ tổ tiên ở; vua nghị sự ở minh đường .
♦Đền từ, chùa viện, nhà thờ tổ tiên. § Gọi chung là miếu vũ . ◇Lịch Đạo Nguyên : Thành nam hữu Tào Tung trủng, trủng bắc hữu bi, bi bắc hữu miếu đường, dư cơ thượng tồn, trụ sở nhưng tại , , , , (Thủy kinh chú , Âm câu thủy ).