e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

雄據 hùng cứ
♦Lấy sức mạnh chiếm giữ. ◇Lí Đức Dụ : Hồi Cốt hùng cứ bắc phương, đại vi quân trưởng , (Dữ Hiệt Kiết Tư thư ).