e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

衣架飯囊 y giá phạn nang
♦Giá áo túi cơm. Tỉ dụ bọn người tầm thường vô dụng. § Cũng gọi là y giá phạn đại . ◇Tam quốc diễn nghĩa : (Hành (Nễ Hành) tiếu viết: Công ngôn sai hĩ! Thử đẳng nhân vật, ngô tận thức chi: Tuân Úc khả sử điếu tang vấn tật (...) kì dư giai thị y giá phạn nang, tửu dũng nhục đại nhĩ (): ! , : 使(...), (Đệ nhị tam hồi) Hành (Nễ Hành) cười, đáp rằng: Ông nói lầm rồi! Những nhân vật ấy, tôi biết cả: Tuân Úc có thể dùng sai đi viếng tang thăm bệnh (...) còn những bọn kia là đồ giá áo túi cơm, thùng rượu bị thịt cả.