e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

洗冤 tẩy oan
♦Rửa sạch oanh khuất. ◇Trần Nhữ Nguyên : Tạc ti nhân dĩ thướng tẩy oan chi độc, tưởng thánh chủ tức hữu xá tội chi điều , (Kim Liên kí , Tứ hoàn ).