e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

謝辭 tạ từ
♦Cáo từ, xin ra về. ◇Tiết Dụng Nhược : Chúng cộng kinh hãi, tức phó kì tiền. Lạc San tạ từ nhi khứ , . (Tập dị kí , Hề Lạc San ).
♦Lời đáp tạ. ◎Như: tất nghiệp ban đại biểu đích na thiên tạ từ tả đắc văn tình tịnh mậu, tương đương động nhân , .