e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

辭歸 từ quy
♦Từ biệt đi về. ◇Tào Phi : Quần yến từ quy nhạn nam tường, Niệm quân khách du tư đoạn trường , (Yên ca hành ).