e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

槁街 cảo nhai
♦Tên một đường ở trong cửa nam thành Trường An đời nhà Hán, là chỗ ở của người man di hoặc người bị tội tử hình. ◇Hán Thư : Ư kim nghênh đương trí Trường An cảo nhai, nhất hồ nhân nhĩ , (Vương Mãng truyện ).