e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

執威 chấp uy
♦Thi hành hình phạt. ◇Quản Tử : Phát thiện tất thẩm ư mật, chấp uy tất minh ư trung , (Ấu quan ).