e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

賤房 tiện phòng
♦Tiếng khiêm xưng vợ của mình.