e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

齋房 trai phòng
♦Phòng nhà để giữ trai giới. ◇Thẩm Thuyên Kì : Trai phòng dục đường, Miểu tại vân hán , (Hạp San tự phú , Tự ).