e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

無緣 vô duyên
♦Không có dây buộc. ◇Triệu Diệp : Việt Vương phục độc tị, trước tiều đầu, phu nhân ý vô duyên chi thường , , (Ngô Việt Xuân Thu , Câu Tiễn nhập thần ngoại truyện ).
♦Không có bờ bến, không có biên tế. ◇Thái Diễm : Thiên thương thương hề thượng vô duyên, cử đầu ngưỡng vọng hề không vân yên, cửu phách hoài tình hề thùy dữ truyền? , , ? (Hồ già thập bát phách ).
♦Không có nguyên cớ, không có lai do. ◇Tiêu Hồng : Thuyết trứ giá thoại, Triệu Tam vô duyên đích cảm đáo toan tâm , (Sanh tử tràng , Ngũ ).
♦Không có duyên phận. ◇Vô danh thị : Chánh thị vô duyên đối diện bất tương phùng, hữu duyên thiên lí năng tương hội , (, Đệ nhất chiệp ).
♦(Thuật ngữ Phật giáo) Không phân biệt, chấp trước, vướng mắc. ◇Trí Nghĩ : Thường cảnh vô tướng, thường trí vô duyên , (Ma Ha Chỉ Quán , Quyển nhất hạ ).