e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

姻緣 nhân duyên
♦Duyên phận hôn nhân. ◇Kinh bổn thông tục tiểu thuyết : Khai ngôn thành thất phối, Cử khẩu hợp nhân duyên , (Chí thành trương chủ quản ).
♦Duyên do, quan hệ nhân quả. § Cũng như nhân duyên . ◇Giả Trọng Danh : Ngột na liễu xuân Đào Thị, nhĩ bất tri giá đoạn nhân duyên, thính bần đạo tòng đầu thuyết dữ , , (Thăng tiên mộng , Đệ tứ chiết).