e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

歸寧 quy ninh
♦Con gái ở nhà chồng về thăm hỏi cha mẹ. ◇Phong Tử Khải : Ngã thê đáo cố hương khứ tác trường kì đích quy ninh, bả lưỡng cá tiểu hài tử lưu thặng tại giá lí, giao thác ngã quản , , (Duyên duyên đường tùy bút , Thần mộng ).
♦Chỉ đại quy : đàn bà bị gia đình nhà chồng ruồng bỏ, vĩnh viễn trở về nhà mẹ ruột. ◇Tào Thực : Phủ tâm thường thán tức, Vô tử đương quy ninh , (Khí phụ thiên ).
♦Con trai về thăm hỏi cha mẹ. § Cũng nói là quy nịnh . ◇Lục Cơ : Kí vương sự chi hạ dự, Thứ quy ninh chi hữu thì , (Tư quy phú ).
♦Chư hầu sau khi chầu thiên tử trở về nước thăm hỏi dân mình (gọi là an bang ). ◇Nghi lễ : Thiên tử từ vu hầu thị viết: "Bá phụ vô sự, quy ninh nãi bang" : ", " (Cận lễ ).
♦Về nhà chịu tang. ◇Hậu Hán Thư : Hựu đồng xá lang hữu cáo quy ninh giả, ngộ trì lân xá lang khố dĩ khứ (...) hậu ninh tang giả quy, dĩ khố hoàn chủ , (...), (Độc Hành truyện , ).