e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

太監 thái giám
♦Tức hoạn quan. § Cũng gọi là hủ nhân .