e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

令色 lệnh sắc
♦Vẻ mặt vui hòa. ◇Thi Kinh : Lệnh nghi lệnh sắc, Tiểu tâm dực dực , (Đại nhã , Chưng dân ) Vẻ mặt uy nghi vui hòa, Trong lòng cẩn thận cung kính.
♦Vẻ mặt nịnh nọt ton hót. ◇Luận Ngữ : Xảo ngôn lệnh sắc, tiển hĩ nhân , (Học nhi ) Nói năng khéo léo, nét mặt nịnh nọt, hạng người đó ít có lòng nhân.
♦Sắc đẹp. ◇Lưu Nghĩa Khánh : Bộc muội niên thiếu, thả lệnh sắc thiếu song, tất dục đắc giai đối , , (U minh lục , Chân Xung ).