e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

保領 bảo lĩnh
♦Đảm bảo, bảo chứng.