e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

三友 tam hữu
♦Ba loại bạn có ích và có hại (theo Khổng Tử). ◇Luận Ngữ : Ích giả tam hữu, tổn giả tam hữu. Hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn, ích hĩ; hữu tiện tích, hữu thiện nhu, hữu tiện nịnh, tổn hĩ , . , , , ; 便, , 便, (Quý thị ) Có ba hạng bạn có ích, ba hạng bạn có hại. Bạn chính trực, bạn thành tín, bạn dụ dỗ biết nhiều: là bạn có ích. Bạn khéo đón ý mình, bạn khéo xu mị chiều chuộng, bạn xảo trá nịnh nọt: là bạn có hại.
♦Lấy ba vật làm bạn: đàn, rượu và thơ. ◇Bạch Cư Dị : Hân nhiên đắc tam hữu, tam hữu giả vi thùy? Cầm bãi triếp cử tửu, tửu bãi triếp ngâm thi , ? , (Bắc song tam hữu ).
♦Lấy ba vật làm bạn: mai, trúc và gậy.
♦Lấy ba vật làm bạn: tùng, trúc và mai. Tục gọi là tuế hàn tam hữu .
♦Lấy ba vật làm bạn: mai, trúc và đá.
♦Chỉ mình và hai vật gồm thành ba bạn.