e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

底下人 để hạ nhân
♦Người hầu, nô bộc hoặc người bề dưới. ◇Hồng Lâu Mộng : Giá thị ngã môn để hạ nhân đích ngân tử, thấu liễu tiên tống quá lai , (Đệ tứ tam hồi) Tiền này là của chúng tôi những người hầu hạ góp lại mang đến trước.